Cerere pentru autorizarea unitatii (unitatilor) comerciale sa efectueze
 vanzari catre cumparatorii straini care beneficiaza de restituirea
 taxei pe valoarea adaugata.
   Persoana juridica ……………………, cu sediul in ………………., judetul/sectorul ……………., str. …………………………………, nr. ……., codul postal ………………., telefon ……………….., telex/fax …………., inmatriculata in registrul comertului la nr. ………. din ……………………., codul fiscal …………………., reprezentata prin …………………… domiciliat in …………………………….., str. ………………………………. nr. …….,  posesor al buletinului de identitate seria ….. nr. …………., eliberat de  ………….., avand functia de ……………….., solicit eliberarea autorizatiei pentru unitatea (unitatile) comerciala (comerciale) din …………, judetul/sectorul …….., str. …………………………… nr. …., codul postal …………….., telefon ………….., telex/fax ……………, pentru efectuarea vanzarii de bunuri ………………… cumparatorilor straini care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata.
   Anexez, conform Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor – persoane fizice – care nu au domiciliul in Romania, urmatoarele documente:
   1) copie de pe instiintarea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
   2) copie de pe certificatul de inregistrare fiscala;
   3) copie de pe documentul cu care au fost declarate la organul fiscal unitatea (unitatile) comerciala (comerciale);
   4) copie de pe documentele din care rezulta profilul unitatii comerciale si dotarea acesteia;
   5) copie de pe ultimul bilant contabil, de pe contul de profit si pierderi si de pe anexele la bilantul contabil, inregistrate la organul fiscal;
   6) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta societatii a caselor de marcat electronice, dotate cu memorie fiscala, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea;
   7) orice alte documente necesare pentru sustinerea solicitarii.
   Programul de lucru al unitatii (unitatilor) este in zilele ……………., orele ………….. si in zilele …………………., orele ……………
   Ne obligam sa respectam reglementarile in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
   ……………………..
   (Semnatura si stampila)
 Data …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships