Principiul inviolabilităţii frontierelor vine să întregească principiul integrării teritoriale. În declaraţia privind principiile de drept internaţional din 1970 conţinutul acestui principiu este expus ca parte a principiului nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa: ,,orice stat are obligaţia să se abţină de la recurgerea la ameninţarea cu forţa sau de la utilizarea forţei p/u violarea frontierelor internaţionale existente ale altui stat sau ca mijloc de reglementare a diferendelor internaţionale, inclusiv a diferendelor teritoriale şi a cestiunilor relative la frontierele statelor’’. Statele la fel mai au obligaţia să se abţină de la recurgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa p/u a viola liniile internaţionale de demarcaţie, cum sunt liniile de armistiţiu. În actul final al CSCE din 1975 principiul dat a fost formulat în calitate de principiu de sine stătător, principiu înseamnă nu numai renunţarea de a recurge la forţă sau la ameninţarea cu forţa p/u a viola frontierele existente dar şi refuzul de a înainta orice pretenţii referitoare la revizuirea frontierelor de stat. Statele învinse nu întotdeauna au recunoscut frontierele stabilite în urma celui de-al II-lea război mondial, apt ce complica relaţiile internaţionale. potrivit aceluiaşi act final: ,, fiecare dintre statele participante consideră inviolabile toate frontierele celuilalt stat, precum şi frontierele tuturor statelor din Europa … ele se vor abţine de la orice atentat împotriva acestor frontiere’’. Se mai precizează că statele semnatare au obligaţia de a se abţine de la orice cerere sau de la orice act de acaparare sau uzurpare a întregului sau a unei părţi din teritoriul altui stat. Dreptul Internaţional admite modificarea frontierelor dintre state în baza acordului părţilor interesate şi numai prin mijloace paşnice. Pe această cale au fost revizuite frontierele RFG, în teritoriul căreia a fost inclusă RDG. Convenţia de la Viena 1978 cu privire la succesiunea statelor în materie de tratate a consacrat regula cutumiară potrivit căreia în situaţiile de succesiune tratatele de stabilire a frontierelor nu pot fi modificate.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships