Prin Principiul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale se promovează şi se încurajează respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale p/u toţi fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie. În calitate de principiu de sine stătător principiul este enunţat p/u I-a dată în Actul final de la Helsinki (1975). Anterior se stabilise prin declaraţia adoptată de Adunarea Generală ONU (10.12.1948) drepturile civile şi politice şi prin cele 2 Pacte Internaţionale privind drepturile omului (16.12.1966) –drepturile economice, sociale şi culturale. Un şir de convenţii au fost încheiate pe unele aspecte concrete: Convenţia privind prevenirea şi reprimarea crimei de genocid(1948), Convenţia Internaţională privind eliminarea formelor de discriminare rasială (1965), Convenţia Internaţională privind suprimarea şi pedepsirea crimei de apartheid (1973), Convenţia privind drepturile copiilor (1989) ş.a. D-ce în trecut dreptul internaţional nu se ocupa de situaţia internă a statelor, autorităţile lor deseori comiteau crime împotriva propriului popor, în prezent, în conformitate cu dreptul internaţional, au obligaţia să respecte drepturile persoanelor ce se află pe teritoriul lor. Potrivit Cartei de la Paris p/u o nouă Europă (21.11.1990) respectarea drepturilor şi libertăţilor omului reprezintă responsabilitatea primară a guvernelor. Totodată, la exercitarea drepturilor sale individul e obligat să respecte drepturile statului. Principalele elemente a acestui principiu sunt: recunoaşterea demnităţii , drepturilor egale şi inalienabile; fiecare stat e obligat să contribuie la respectare generală a drepturilor şi libertăţilor omului în conformitate cu Carta ONU; drepturile omului trebuie ocrotite prin forţa legii; statul e obligat să respecte şi să asigure toate persoanele aflate sub jurisdicţia sa; fiecare are îndatoriri faţă de alte persoane; statul e obligat să adopte măsuri p/u asigurarea dreptului omului; statul e obligat a garanta oricărei persoane, ale cărei drepturi au fost încălcate, căi efective de recurs; statul e obligat a-i asigura fiecărei persoane dreptul de a-şi cunoaşte drepturile.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships