PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetatean ………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de …………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………., ca in numele meu si pentru mine, sa administreze si sa-mi conserve autoturismul marca ………………. tipul ……………….. serie sasiu …………………………… culoare …………………… an de fabricatie ……………, inscris in circulatie sub numarul …………………………, proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a vehiculului nr. ………………………………………………………… .
            In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata autoritatilor administratiei publice si instantelor judecatoresti, in fata organelor de politie rutiera, la Registrul Auto Roman, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice, putand formula orice cereri si primi orice fel de inscrisuri oficiale, in limitele prezentului mandat.
            De asemenea, mandatarul meu este imputernicit sa incheie contracte de asigurare a autoturismului cu orice societate comerciala de asigurari, la libera sa apreciere, stabilind clauzele contractului de asigurare, pe care-l va semna in numele meu si pentru mine si sa plateasca primele de asigurare, precum si toate taxele legale pentru serviciile prestate.
            In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………….. exemplare, la …………… astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………… exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships