PROCURA
            Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean ……………………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………, de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………… eliberat de ………………………………. la data de …………………………………., cod numeric personal ………………………………………………………, ca in numele meu si pentru mine sa doneze lui ……………………………………………………………………….. domiciliat in …………………………………….. imobilul situat in ………………………………………………………… str. …………………………………………….. nr. ………, bloc …., scara ………, etaj …….., apartament ………., sector/judet ………………………………………… .
            In acest scop, mandatarul meu va face dovada proprietatii mele asupra imobilului, va obtine actele necesare donatiei, va solicita certificatul de sarcini, precum si certificatul fiscal, se va prezenta in fata Notarului Public pentru incheierea contractului de donatie in forma autentica, pe care-l va semna, in numele meu si pentru mine.
            In indeplinirea prezentului mandat, imputernicitul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            De asemenea, declar ca imobilul este liber de orice sarcini si urmariri de orice natura, nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietatea publica, fiind in mod legal si continuu in posesia si proprietatea mea, precum si a celorlalti mostenitori{*)T, de la data dobandirii lui si pana in prezent, eu, donatorul, garantand pe donatar impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
            Mentionez ca sunt casatorit/necasatorit si am/nu am descendenti.
            Redactata si editata/dactilografiata in …………… exemplare, la …………., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………… exemplare.
MANDANT
_________
            *) Daca este cazul.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships