PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea ………………………………., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………………., seria ……….. nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de …………………………………., in localitatea ……………………………., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………………………., str. ………………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de ……………………….. la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………., sa ma reprezinte, cu depline puteri, in fata Oficiului de pensii competent, precum si in fata celorlalte autoritati ale administratiei publice, pentru intocmirea tuturor formalitatilor de stabilire/recalculare a pensiei pentru limita de varsta.
            In acest scop, mandatarul meu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni in/si din contul meu curent nr. ………………………… deschis la ……………………. si sa semneze, in numele meu si pentru mine, atat pentru incasarea sumelor de bani curente sau/si restante, precum si oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat si, totodata, sa confirme extrasele de cont pe perioada cat imi va ridica pensia mea din cont.
            Totodata, mandatarul meu are obligatia de a anunta Oficiului de pensii orice modificare intervenita in situatia mea ca pensionar.
            In indeplinirea prezentului mandat, imputernicitul meu va semna in numele meu si pentru mine, oriunde si orice va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ………… exemplare, la ………….., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor ………………. exemplare.
MANDANT

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships