PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ………………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta pe ………………………………………………………. cetatean ………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. ……………………. eliberat de …………………………. la data de ……………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………, pentru ca, in numele meu si pentru mine, sa vanda, cui va crede de cuviinta, in conditiile ce le va crede de cuviinta si la pretul ce-l va socoti potrivit 1)imobilul proprietatea mea, in temeiul 2) ……………. compus din ……………………………………………….. situat in 3) (localitatea) ……………………………………………………….. sectorul/judetul …………………………………………, str. ………………………………………………………………… nr. ………, bloc ………, scara ………, etaj ……., apartament ………….., si avand urmatoarele vecinatati: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
            Mandatarul meu va primi pentru mine si in numele meu pretul convenit, indeplinind toate formalitatile necesare incheierii si autentificarii contractului de vanzare-cumparare semnand valabil pentru mine si in numele meu ori de cate ori va fi nevoie, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in …………… exemplare, la …………., astazi, data autentificarii.
            S-au eliberat partilor …………. exemplare.
MANDANT
            NOTE

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships