PROCURA
            Subsemnatul ………………………………………………………… cetatean ……………………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea ………………………………., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta pe ……………………………………………………….. cetatean ………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………., de sex …………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………….. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., ca in numele meu si pentru mine sa administreze*) ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
            Mandatarul meu va putea negocia si incheia orice contract de inchiriere cu oricine, fixand termenul si pretul, in conditiile ce le va crede de cuviinta, dar in conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiriile si plati impozitele si taxele de orice natura, va putea face reparatii, va putea actiona in judecata pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o buna administrare.
            Mandatarul meu ma va putea reprezenta si imi va putea sustine interesele fata de organele administratiei publice, de instantele judecatoresti si de orice alte persoane fizice sau juridice, semnand pentru mine si in numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnatura lui fiindu-mi pe deplin opozabila.
            Redactata si editata/dactilografiata in ……. exemplare la …………….., astazi, data autentifcarii.
            S-au eliberat partilor ……………… exemplare.
MANDANT
_____________
            *) Determinarea exacta a bunului ce urmeaza a fi administrat de mandatar.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships