Poluarea apei constituie un fapt semnificativ pentru paradoxurile şi contradicţiile progresului. Nimeni nu poate contesta necesitatea utilizării apei în industrie, agricultură ori consum domestic. Preocupărilor ce ţin de utilizarea apei li se adaugă, cu accente din ce în ce mai grave, cele referitoare la degradarea calităţii apelor, ameninţate mai ales de evacuările şi descărcările de reziduuri şi deşeuri periculoase sau toxice.
Printre mijloacele utilizate în direcţia atingerii obiectivului protecţiei şi conservării mediului acvatic, alături de gospodărirea complexă şi folosirea raţională a apelor, un rol important revine combaterii faptelor de încălcare a regimului legal de ocrotire a acestui factor de mediu prin instituţia răspunderii juridice.

Sînt pasibile de răspundere civilă, administrativă sau penală persoanele culpabile de :
a) ocuparea nelegitimă a obiectivelor acvatice sau folosirea nelegitimă a apelor;
b) captarea apei cu încălcarea regimului stabilit de folosinţă;
c) poluarea şi impurificarea apelor;
d) darea în exploatare a unor întreprinderi, obiective comunale şi altor obiective neutilate cu construcţiile şi instalaţiile corespunzătoare pentru prevenirea poluării şi impurificării apelor sau a efectelor lor distructive;
e) folosirea neraţională, lipsită de spirit gospodăresc, a apei;
f) încălcarea regimului de protecţie a apelor la bazinele de recepţie, care provoacă impurificarea lor, eroziunea solului şi alte fenomene periculoase;
g) executarea neautorizată a lucrărilor hidrotehnice şi a altor lucrări care afectează starea apelor;
h) deteriorarea construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărire a apelor;
i) încălcarea regulilor de exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor de gospodărire a apelor;
j) încălcarea regulilor de ţinere a evidenţei primare a folosinţei de apă;
k) încheierea tranzacţiilor prin care, într-o formă directă sau indirectă, se încalcă dreptul proprietăţii de stat asupra apelor, considerate nule prin art.106 CA;
l) şi pentru alte cazuri de încălcare a legislaţiei apelor.

Obiectivele acvatice, ocupate în mod nelegitim, se restituie deţinătorilor lor legali fără compensarea cheltuielilor, subordonate în decursul folosirii lor nelegitime. (art.108 CA)

Litigiile privind folosinţa apei dintre beneficiarii de folosinţă a apei din Republica Moldova se soluţionează de către instanţele de judecată, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (art.80 CA)
Litigiile dintre beneficiarii de folosinţă a apei din Republica Moldova şi din alte state privind folosirea apei se soluţionează de către o comisie, formată pe bază de paritate din reprezentanţi ai Republicii Moldova şi ai statelor în cauză. (art.81 CA)

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships