DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………., domiciliat(a) in ……….,
   Formulez:
 ACTIUNE PENTRU PREDAREA LEGATULUI CU TITLU UNIVERSAL
 urmand a fi obligat(a) sa-mi predea cota de …. din bunurile succesorale ce mi se cuvin in calitate de legatar cu titlu universal din succesiunea defunctului(ei) ………., decedat(a) la ………., in ………., cu ultimul domiciliu in ………………
   De asemenea, cer sa fie obligat(a) sa-mi plateasca suma de ………. lei, reprezentand venitul net pe care l-a obtinut prin folosinta acestor bunuri, pe perioada …….., cat si la plata cheltuielilor de judecata pe care le voi face cu acest proces.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin testamentul …………, defunctul m-a instituit legatar cu titlu universal, motiv pentru care, dupa deschiderea succesiunii am cerut Notariatului public sa inventarieze toate bunurile succesorale si sa se stabileasca ce anume mi se cuvine mie.
   Am somat pe parat(a) sa-mi predea bunurile ce mi se cuvin, a refuzat, si de aceea va rog sa admiteti actiunea si sa-l obligati sa-mi predea urmatoarele bunuri si sa ma despagubeasca cu suma de ………. lei, reprezentand lipsa de folosinta asupra bunurilor respective pe perioada ………….
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 895art. 898 C. civ.
   Dovada actiunii o fac cu acte, expertiza, martori.
   Depun actiunea in dublu exemplar pentru a se comunica paratului(ei), chitanta de plata a taxei de timbru in valoare de ……… lei si timbrul judiciar in valoare de …….. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships