Catre

            Primaria municipiului Cluj-Napoca
CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFINTARE
            Subsemnatul …………………………………………………………… cu domiciliul/sediul in judetul …………………………., municipiul/orasul/comuna……………………………………, satul ……………………….., sectorul ………………………….., cod postal ……………………., strada ……………………….., nr. ……, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, telefon/fax ……………………….., e-mail ………………………………………………… .
            In conformitate cu prevederile legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFINTARE
            Pentru imobilul/teren si/sau constructii situat in judetul ……………………, municipiul/orasul/comuna……………………………………, satul ……………………….., sectorul ………………………….., cod postal ……………………., strada ……………………….., nr. ……, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, Cartea funciara/Fisa bunului imobil sau nr. cadastral…………………………………… .
            In vederea executarii lucrarilor de ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
            In valoare de: …………………………………………………..
            Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) desfintare (PAD) nr. …….., din data de ……………………, intocmit in conformitate cu Proiectul tehnic pentru executia lucrarilor, a fost elaborat de  …………………………………. municipiul/orasul/comuna ……………………….., sectorul/satul …………………………, cod postal ………………., strada …………………………….., nr. ……, bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. …… .
            Verificarea proiectului (PAC, PAD), in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuata de:
1.
4.
2.
5.
3.
6.
            Durata executarii lucrarilor, solicita in baza prevederilor Proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii PAC/PAD/POE- anexat prezentei, este de ………. luni de zile
            Anexez prezentei cereri:
1.      Dovada titluilui asupra imobilului (copie legalizata) ………………………………………………..
2.      Certificatul de urbanism nr. ……….. din ………………….. (copie)
3.      Proiectul pentru autorizarea eecutarii lucrarilor de constructii in doua exemplare compus din …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4.      Urmatoarele “ FSE TEHNICE” insotite de documentatiile necesare obtinerii avizelor / acordurilor cerute de Certificatul de Urbanism, in vederea emiterii Acordului unic:
……………………………………………………….       …………………………………………………………
………………………………………………………..      …………………………………………………………
………………………………………………………..      …………………………………………………………
………………………………………………………..      …………………………………………………………
5.      Urmatoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decat cele cuprinse in acordul unic:
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
6.      Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de constuire/desfintare completata cu toate elementele necesare descrierii lucarrilor pentru care se solicita autorizatia
7.      Lista documentelor de plata a taxalor legale in vederea autorizarii:
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
………………………………………………………..      ………………………………………………………….
            Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacter si ma angajez sa respect, in cunostinta prevederilor legii, autorizatia de construire si documentatia aferenta vizata spre neschimbare.
Semnatura

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships