CONTRACT DE DONATIE
Incheiat astazi ………….
la ……………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet ……………………………………, nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………. in (localitatea) ……………………………. sector/judet ………………………….., fiul lui ……………………….. si al ………………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………………. nr. ………………………….., eliberat de ………………, cod numeric personal ……………………………….., in calitate de donator, pe de o parte, si
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat in ………………………………………….., str. …………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……, apartament ……, sector/judet ……………………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ………………………… in (localitatea) ……………………………. sector/judet ………………………, fiul lui ……………………………. si al …………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ………………………….., eliberat de ……………….., cod numeric personal ………………………………, in calitate de donatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a)   Eu donatorul, donez donatarului dreptul meu de concesiune asupra locului de veci situat in           Cimitirul …………………………….., amplasat in parcela ……………. fig. …………… poz. …………….      avand ca vecini: la Est …………………………, la Nord ……………………….., la Sud …………………. si            la Vest ………………………………….., in suprafata de ………………….. mp, cu constructie funerara     (cruce de ……………………………………..) asezata ………………………. .
       b)  Eu donatorul detin dreptul de concesiune asupra locului de veci descris mai sus, ca bun   propriu, in baza actului de concesiune nr. ………….. din ………………… eliberat de …………….. .
       c)  Eu donatorul, declar ca sunt de acord ca pe crucea de marmura aflata pe locul de veci     mentionat mai sus sa se inscrie si numele …………………………………………………………………..,       donatarul, caruia ii impun sarcina sa amenajeze suprafata de ……………………mp libera, fara            sa deranjeze mormantul alaturat in care este inhumat ……………………………………. si totodata    sa se ingrijeasca de intretinerea intregului loc de veci in suprafata totala de ………………. mp.
       d)  Taxele de concesiune aferente locului de veci sunt achitate la zi, de mine, donatorul, urmand        ca de azi, data autentificarii, ele sa fie suportate de donatar, care achita si taxele ocazionate           de autentificarea prezentului contract.
       e)  Evaluez prezenta donatie la suma de …………. lei, exclusiv in scopul stabilirii taxei de timbru.
2.2. Eu donatarul, primesc cu recunostinta donatia facuta de donator avand ca obiect locul de veci descris in prezentul contract, cu al carui continut ma declar de acord.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de …………………………………….. exemplare la Biroul Notarului Public ……………………………….. .
3.2. S-au eliberat partilor …………… exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.
DONATOR
DONATAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships