CONTRACT DE DONAŢIE
Încheiat astăzi ………….
la ……………………………
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în …………………………………………., str. ………………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ……., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ …………………………….., fiul lui …………………………. şi al …………………………………….., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria …………………… nr. ……………………., eliberat de …………….., cod numeric personal ……………………………………., şi
1.1. D …………………………………………………………………., domiciliat în ………………………………………….., str. ………………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ….., apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………….. în (localitatea) ………………………… sector/judeţ ……………………………., fiul lui ………………………….. şi al ………………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. ……………………, eliberat de ………………., cod numeric personal ………………………………………, în calitate de donatori, pe de o parte, şi
1.2. D …………………………………………………………………, domiciliat în ………………………………………….., str. ……………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………, apartament ……., sector/judeţ …………………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………. în (localitatea) ………………………. sector/judeţ ………………………….., fiul lui …………………………….. şi al ………………………………………, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ………………….. nr. ……………………., eliberat de …………………, cod numeric personal ……………………………………, în calitate de donatar, pe de altă parte,
       au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a)   Noi, donatorii cu domiciliul în ……………………………………… judeţul/sectorul ……………………….,             soţi, având un copil, ……………………………………………….. îi donăm acestuia terenul în suprafaţă   de ………… mp situat în ……………………………………… judeţul/sectorul ……………………………….,    str. ……………………………………………………… nr. …………….. .
       b)  Noi, donatorii, am dobândit terenul împreună cu construcţia aflată pe acesta, în timpul      căsătoriei, prin cumpărarea de la ………………………………………. în baza contractului de    vânzare-cumpărare autentificat sub numărul ……………………… din ……………… de ………………,    transcris sub nr. ………….. din …………….. la Judecătoria ………………………. . Acesta, la rândul    său, a dobândit imobilul prin moştenire de la părinţii săi …………………………………………………., tatăl decedat la data de …………………………, iar mama decedată la data de ……………………….,     potrivit certificatului de moştenitor nr. ………………………… din ……………………………………         eliberat de ……………………………………… sub nr. ……………………. din …………………… .
            La rândul lor, aceştia au dobândit terenul, prin cumpărare, în baza contractului de vânzare-           cumpărare autentificat sub nr. ………………….. din ………………… de ……………………….. şi       transmis sub nr. ……………………………… de Judecătoria …………………………………….. .
       c)  Declarăm că terenul ce se donează este liber de orice sarcini şi urmări de orice natură, nu a        fost scos din circuitul civil prin trecere în proprietate publică, fiind în mod legal şi continuu, în         proprietatea şi posesia noastră, de la data dobândirii şi până în prezent. Noi donatorii   garantăm pe donatar împotriva oricărei evicţiuni, potrivit prevederilor art. 828 Cod civil.
       d)  Taxele şi impozitele către stat, de orice natură, asupra terenului sunt achitate la zi, de noi,           donatorii, potrivit certificatului nr. ………………….. din …………………….. eliberat de Administraţia        Financiară …………………………….., iar de azi, data autentificării prezentului contract, trec   asupra donatarului, care suportă taxele şi onorariul notarului public, pentru autentificarea           prezentului contract.
       e)  Evaluăm donaţia la suma de …………………………………………………………. (în cifre şi litere),        exclusiv în scopul stabilirii taxei de timbru.
       f)   Transmiterea proprietăţii asupra terenului se face astăzi, data autentificării prezentului      contract, fără îndeplinirea altor formalităţi.
       g)  Noi, donatorii, am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale cu privire la rezerva succesorală a descendenţilor.
2.2. a)   Eu donatarul, declar că primesc donaţia făcută de ……………………………………………………..       privind terenul în suprafaţă de ……………….. mp, menţionat mai sus, în condiţiile prevăzute de            prezentul contract, cu al cărui conţinut mă declar întru totul de acord.
       b)  Am luat cunoştinţă de situaţia juridică şi de fapt a terenului ca fiind cea descrisă mai sus de         donatori şi că îi scutesc pe aceştia de cercetarea registrelor de publicitate imobiliară,           înţelegând să-l dobândesc, în aceste condiţii şi pe riscul meu, ceea ce nu-i exonerează pe donatori de răspunderea pentru evicţiune.
       c)  Eu ………………………………………………………………………………………… consimt să constitui în            favoarea soţilor ……………………………………………………………………………., proprietari ai   construcţiei existente, un drept real de superficie, pe durata existenţei acesteia, pe terenul în          suprafaţă de (în cifre şi litere) …………… mp situată pe latura de nord a întregului teren în     suprafaţă de ………………, situat în ………………… judeţul/sectorul ……………………. şi o servitute      de trecere la calea publică ……………………………………….. în condiţiile art. 616 Cod civil, pe        întreaga lungime a construcţiei şi pe o lăţime de ………………………………….. ml.
       d)  Constituirea dreptului real de superficie şi a dreptului de servitute se face cu titlu gratuit.
2.3. Noi, soţii …………………………………………………. acceptăm constituirea de către ……………………….. în favoarea noastră, a dreptului real de superficie şi a unei servituţi de trecere la calea publică asupra terenului de mai sus.
2.4. Noi, părţile, convenim ca în cazul înstrăinării construcţiei, proprietarii acesteia să acorde un drept de preemţiune proprietarului terenului.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Noi, părţile, declarăm, potrivit art. …………………… din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, că vom îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară.
3.2. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ……………………………………… exemplare la Biroul Notarului Public ………………………………………………………. .
3.3. S-au eliberat părţilor ……………… exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva biroului notarial.
DONATORI
DONATAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships