CONTRACT DE DONATIE
Incheiat astazi ………….
la ……………………………
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat in ……………………………………………., str. ……………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara ……., etaj ………., apartament ……., sector/judet ………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………………… in (localitatea) ……………………. sector/judet ……………………….., fiul lui ………………………………….. si al …………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. ………………………, eliberat de …………………….., cod numeric personal ……………………………., in calitate de donator, pe de o parte, si
1.2. D ……………………………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. ………………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judet …………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. in (localitatea) ………………………. sector/judet …………………………, fiul lui ……………………………….. si al ………………………………., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ……… nr. ……………. eliberat de …………………., cod numeric personal ………………………………., in calitate de donatar, pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de donatie, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a)   Eu donatorul, declar ca donez donatarului imobilul proprietatea mea, constand in: casa    construita din …………………………………….., cu …………… camere, bucatarie, hol, W.C., camara,            tencuita in exterior si interior, acoperita cu ……………………………………………….., impreuna cu    terenul pe care se afla, in suprafata de (in cifre si litere) …………………………………………. mp,        amplasat in ………………………, avand perimetrul delimitat intre punctele, mentionate in schita           planului anexat ce face parte integranta din prezentul contract, cu urmatoarele vecinatati si      dimensiuni:
            la Est ……………………………. pe latura de ……………………………m (intre punctele ……………….),
            la Nord …………………………. pe latura de …………………………… m (intre punctele ………………),
            la Vest ………………………….. pe latura de …………………………… m (intre punctele ………………),
            la Sud …………………………… pe latura de …………………………… m (intre punctele ………………).
       b)  Eu, donatorul, am dobandit imobilul ca bun propriu, prin reconstituirea proprietatii, in conditiile       dispozitiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, asupra terenului situat in extravilanul     ………………………………………….., judetul/sectorul …………………………………………….., potrivit           titlului de proprietate/adeverintei si procesului-verbal de punere in posesie     ………………………………………………….. nr. ………………………….. din ………………………………….. .
       c)  Eu, donatorul, declar ca imobilul descris mai sus se afla in intregime in proprietatea mea,             nefiind instrainat sub nici o forma vreunei alte persoane pana la data incheierii prezentu-lui            contract.
       d)  Eu, donatorul, declar de asemenea ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in        proprietatea publica, nu este urmarit si sechestrat, nu face obiectul vreunui litigiu cu privire la            dreptul de proprietate si este liber de orice sarcini si servituti, fiind in mod legal si continuu in    proprietatea si posesia mea, de la data dobandirii si pana in prezent si garantez pe donatar           impotriva oricarei evictiuni, potrivit art. 828 Cod civil.
       e)  Taxele si impozitele catre stat, de orice natura asupra imobilului sunt in sarcina mea,       donatorul, pana astazi, data autentificarii prezentului contract, au fost achitate la zi, iar de la       aceasta data trec asupra donatarului, care suporta taxele si onorariul notarului public, pentru    autentificarea prezentului contract.
            ……………………………………………………………………………………………………………………………… .
2.2. Noi, partile, declaram ca transmisiunea deplinei proprietati si a posesiei asupra imobilului mentionat si descris mai sus se face astazi, data autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altor formalitati.
2.3. a)   Eu donatarul, primesc cu recunostinta donatia facuta de donator, privind imobilul mentionat si       descris mai sus.
       b)  Am luat cunostinta de situatia juridica si de fapt a imobilului, ca fiind cea aratata mai sus de         donator si declar ca am luat cunostinta de dispozitiile legale privind stabilirea dreptu-lui de    proprietate asupra terenului in baza titlului de proprietate si, totodata, ca il scutesc pe donator          de cercetarea registrelor de publicitate imobiliara, intelegand sa dobandesc, in aceste conditii       si pe riscul meu, ceea ce nu-l exonereaza de raspundere pentru evictiune.
2.4. Evaluam donatia la suma de …………… lei, exclusiv in scopul stabilirii taxei de timbru.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Noi, partile, potrivit prevederilor art. …………….. din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, declaram ca vom indeplini formalitatile necesare pentru efectuarea operatiunilor de publicitate imobiliara.
3.2. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ………….. exemplare la Biroul Notarului Public ……………………………. .
3.3. S-au eliberat partilor ……………. exemplare, un exemplar pastrandu-se in arhiva biroului notarial.
DONATOR
DONATAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships