CONTRACT DE GAJ
Incheiat astazi …………………………
la …………………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. Banca …………………………………………………………… S.A., cu sediul in (localitatea) ……… Romania, reprezentata legal prin …………………., domiciliat in …………………….., str. …………………………….. nr. …….., bloc ……., scara ………, etaj …….., apartament ………, judet/sector ………………………………, cu functia de ……………………………., in baza imputernicirii nr. ………………. din ……………………… in calitate de creditor gajist, pe de o parte, si
1.2. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………., str. ………………………………… nr. ……………….., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………………………….., sub nr. …………………………. din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………. din ……………………………., avand contul nr. …………………………, deschis la ……………………….., reprezentata de …………………………….., cu functia de ………………………………….., in calitate de debitor gajist1), pe de alta parte,
       au convenit sa incheie prezentul contract de gaj, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie un credit in suma de ………………………………. lei pe care Banca …………………………………… S.A. il acorda debitorului gajist.
2.2. Creditul, in suma de ………………………………….. lei, dobanda aferenta plus taxele si comisioanele legate de acesta sunt garantate prin gaj asupra …………………………………………………………….. .
2.3. Pentru garantarea indeplinirii obligatiilor sale de plata catre Banca ………………………………….. S.A. la data scadenta a platii, debitorul gajist acorda Bancii un drept de garantie asupra urmatoarelor bunuri2) …………………………………………… .
2.4. Bunurile gajate conform descrierii din anexa nr. 1 care constituie parte integranta a prezentului contract, sunt amplasate in …………………………………….. 3).
III. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul contractului este un credit in suma de …………………. lei si bunurile gajate.
3.2. Debitorul gajist suporta costurile legate de incheierea contractului, precum si cele judiciare si extrajudiciare ce au legatura cu acest contract.
3.3. Banca va fi indreptatita sa plateasca, daca se impune, costurile mentionate anterior in contul debitorului gajist.
3.4. Cheltuielile suportate de Banca vor fi imediat rambursate de catre debitorul gajist, adaugandu-se si dobanda aferenta.
3.5. Rata dobanzii va fi cea aplicabila creditului garantat in conformitate cu Contractul de credit.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
4.1. Drepturile si obligatiile debitorului gajist:
a)       declara pe proprie raspundere ca este proprietarul bunurilor gajate si ca are capacitate de exercitiu deplina4);
b)       bunurile gajate sunt in circuitul civil si se obliga sa le mentina in stare buna si sa efectueze reparatiile necesare pe cheltuiala proprie;
c)       daca bunurile sunt depozitate intr-un spatiu ce nu-i apartine, se obliga sa plateasca la termen toate cheltuielile de depozitare a acestora pe perioada de valabilitate a contractelor de custodie;
d)       asigura bunurile pe cheltuiala proprie;
e)       informeaza imediat Banca ………………………. S.A. despre aparitia vreunei situatii de facto sau de jure ce vizeaza bunurile in mod direct;
f)         permite in orice moment accesul persoanelor autorizate de Banca in locul in care sunt amplasate bunurile;
g)       furnizeaza Bancii ………………….. S.A. oricand o descriere a starii bunurilor.
4.2. Drepturile si obligatiile creditorului gajist:
a)       sa retina bunurile pana la achitarea intregii datorii (art. 1694 alin. 1 Cod civil) 5);
b)       sa raspunda pentru pieirea sau deteriorarea bunurilor gajate, daca aceasta s-a produs din culpa sa (art. 1619 Cod civil);
c)       nu are dreptul sa se foloseasca de bunurile gajate6);
d)       sa restituie bunurile primite in gaj in momentul achitarii datoriei7).
V. CLAUZA DE NERENUNTARE
5.1. Nici o renuntare la vreuna dintre prevederile prezentului contract nu va fi considerata efectuata si nici o incalcare a acestora nu va fi considerata scuzabila, retroactiv sau anticipat, decat daca o astfel de renuntare se face in scris si poarta semnatura creditorului gajist.
5.2. Nu vor fi considerate drept renuntare nici neexercitarea atributiilor, nici intarzierea in exercita-rea atributiilor din partea creditorului gajist, precum si nici un drept la despagubire.
5.3. Exercitarea partiala de catre creditorul gajist a drepturilor sale nu va impiedica exercitarea acestor drepturi ulterior.
VI. CESIUNEA
6.1. Drepturile si obligatiile debitorului gajist rezultate din acest contract sunt netransferabile.
6.2. Banca poate sa transfere obligatiile ei oricarei persoane.
VII. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA
7.1. Debitorul gajist avand obligatia sa asigure bunurile in cazul pieirii acestora, dreptul de gaj se exercita asupra indemnizatiei de asigurare.
VIII. MASURI DE SIGURANTA
8.1. Banca ……………………. S.A. va cere instantei competente sa sechestreze bunurile daca exista pericolul ca acestea sa fie deteriorate sau transferate fara consimtamantul Bancii.
8.2. Debitorul gajist convine cu Banca ca nu va greva sau permite existenta oricarei sarcini asupra bunurilor in beneficiul unor terti, fara acordul prealabil scris al Bancii si nu va transfera, vinde, cesiona dreptul de proprietate asupra bunurilor sechestrate, fara consimtamantul Bancii.
8.3. Ambele parti contractante sunt de acord ca ……………………… este custode al bunurilor in conditiile stabilite in Contractul de custodie anexat (anexa nr. 2).
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.
9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. LITIGII
10.1. Daca debitorul gajist se afla in situatia neindeplinirii obligatiilor fata de Banca, toate obligatiile garantate prin acest contract vor deveni imediat exigibile si vor fi platite integral.
10.2. Daca debitorul gajist nu-si indeplineste obligatiile fata de care gajul functioneaza ca o garantie indiferent de faptul ca aceasta este posibila sau nu, Banca va declansa imediat procedura legala de recuperare a creantei.
10.3. Privitor la existenta datoriei si la valoarea ei, extrasele de cont semnate de reprezentantii Bancii vor functiona ca dovada suficienta a sumei pe care debitorul gajist o datoreaza Bancii.
XI. INCETAREA CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract de gaj si toate celelalte obligatii ale debitorului gajist prevazute in acest contract vor inceta sa produca efecte legale in urmatoarele conditii:
a)       in cazul rambursarii integrale a tuturor sumelor datorate Bancii de catre debitorul gajist, sau
b)       in cazul renuntarii la garantie de catre Banca, renuntarea fiind considerata valabila numai daca este formulata in scris si semnata de Banca.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………… exemplare, din care ……………….. astazi ……………………., data semnarii lui.
CREDITOR GAJIST
DEBITOR GAJIST
            NOTE:
1)       In cazul in care debitorul gajist si beneficiarul creditului sunt persoane diferite, atunci debitorul gajist va fi denumit fidejusor sau garant.
2)       Descrierea bunurilor in conformitate cu conditiile specificate in contract.
3)       Se indica exact atat persoana care este in posesia bunurilor gajate, cat si locul unde se afla bunurile mai sus mentionate.
4)       Daca debitorul este minor, isi poate gaja bunurile pentru garantarea propriei datorii numai cu incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare (art. 129 alin. 2 Codul familiei). Este interzis insa ocrotitorului legal – parinte sau tutore – sa garanteze, in numele minorului (art. 129 alin. 1 Codul familiei) obligatia altuia.
5)       Gajul, in intregul sau, garanteaza fiecare fractiune de datorie.
6)       Daca creditorul se foloseste de bunurile gajate, debitorul poate cere ca gajul sa fie pus sub sechestru (art. 1693 Cod civil si art. 596 Cod de procedura civila).
7)       Creditorul pastreaza drept de retentie asupra bunurilor gajate si dupa ce a fost achitata datoria initiala daca a efectuat cheltuieli necesare si utile pentru conservarea acestor bunuri, pana la rambursarea acestor cheltuieli integral.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships