CONTRACT CADRU DE PRESTĂRI DE SERVICII TIPOGRAFICE
Încheiat astăzi …………….
la ………………………………
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………… cu sediul social în ……………………….., str. ………………………………….. nr. …………, sectorul ………………., înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului …………………………. sub nr. ……………./………………./………………. cod fiscal nr. …………………………………., având contul nr. ………………………….. deschis la ……………………………, reprezentată de …………………………….., cu funcţia de ……………………………….., în calitate de executant, pe de o parte, şi
1.2. S.C. …………………………… cu sediul social în ……………………………. str. …………………………………. nr. ………… corpurile ………………………………. sectorul ……………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………………….. sub nr. ……………/………………./…………. cod fiscal nr. ………………………, având contul nr. ……………………….. deschis la ……………………………………., reprezentată de …………………………….., cu funcţia de …………………….., în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
       au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Părţile au convenit să colaboreze pe termen lung, beneficiarul serviciilor tipografice, lansând comenzi de lucru executorului lucrărilor tipografice iar acesta acceptând în scris realizarea lor.
2.2. Pentru fiecare din lucrări pe care beneficiarul le va solicita, acesta va emite o comandă scrisă care va conţine următoarele elemente:
a)   felul/natura lucrării;
b)   codul de identificare a lucrării;
c)   autorul şi/sau titlul acesteia;
d)   tirajul (eventual desfăşurat pe tranşe);
e)   formatul;
f)    hârtia şi caracteristicile ei, precum şi cine o aprovizionează;
g)   coperta şi caracteristicile ei, precum şi cine furnizează materialele necesare;
h)   legătoria şi modul de realizare a ei;
i)    termenul de executare/livrare a lucrării, ambalajul, transportul, precum şi locul livrării;
j)    alte solicitări ale beneficiarului serviciilor tipografice.
2.3. O dată cu lansarea comenzii, părţile se reunesc pentru rezolvarea eventualelor obiecţiuni şi stabilirea preţului serviciilor tipografice.
2.4. În cazul în care părţile sunt de acord asupra tuturor problemelor, încheie, pentru fiecare comandă, un act adiţional care face parte integrantă din prezentul contract.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de ……………………….. ani începând de la data de ……………………………. şi până la data de ……………………………… .
IV. PREŢUL CONTRACTULUI
4.1. Părţile contractante convin asupra preţului fiecărei lucrări o dată cu acceptarea comenzii şi încheierea actului adiţional aferent.
4.2. În cazul în care intervin modificări de preţuri pe parcursul executării livrării, părţile convin să procedeze astfel:
a)   dacă beneficiarul a achitat lucrarea integral, în avans, nu se efectuează recalculări de preţ;
b)   dacă beneficiarul a achitat o parte din lucrare sau urmează să o achite la livrare, recalcularea preţului se face numai asupra părţilor neexecutate din lucrare.
4.3. Plata se va efectua prin ordin de plată cu excepţia sumelor sub maximul admis de B.N.R. care se vor putea plăti şi în numerar, potrivit înţelegerii părţilor.
V. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
5.1. Executantul lucrării tipografice se obligă:
a)   să execute lucrarea la termenul şi în condiţiile de calitate stabilite de părţi;
b)   să ambaleze şi să păstreze lucrările executate în bune condiţii, până la preluarea lor de către beneficiarul serviciilor;
c)   să păstreze confidenţialitatea lucrărilor cărora li se conferă acest caracter de către beneficiar, în caz contrar urmând a suporta daune-interese pentru eventualele pagube suferite de beneficiar din nerespectarea acestei obligaţii;
d)   să efectueze eventualele remedieri dacă executarea lucrărilor s-a efectuat cu deficienţe.
5.2. Beneficiarul lucrării tipografice se obligă:
a)   să predea machetele pentru executarea lucrărilor tipografice la termenul şi în condiţiile stabilite de comun acord cu executantul serviciilor;
b)   să aprovizioneze şi să predea executantului lucrării hârtia şi alte materiale la termenul stabilit, pe bază de proces-verbal, pe care s-a angajat să le furnizeze acestuia;
c)   să preia comenzile la termenul şi locul convenite de părţi;
d)   să plătească preţul – integral sau în tranşe, potrivit înţelegerilor stabilite prin actele adiţionale.
VI. CLAUZA PENALĂ
6.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească penalităţi de …………………. % pe zi de întârziere, în afară de daune-interse pentru pagubele suferite.
VII. CLAUZA DE FORŢĂ MAJORĂ
7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea, în mod necorespunzător – totală sau parţială – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră aşa cum este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 3 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea, de plin drept, a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
VIII. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRŢI
8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice modificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
8.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
8.4. Notificările nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, conform Regulamentului său.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
10.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de către partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
10.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ……………. exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi …………………………….. data semnării lui.
EXECUTANTUL
SERVICIILOR TIPOGRAFICE
BENEFICIARUL
SERVICIILOR TIPOGRAFICE

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships