CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA
Incheiat astazi ………………
la ………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ………………………, str. …………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ………………………………… din …………………………., avand contul nr. …………………………………………, deschis la …………………………………………, existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………………….., reprezentata de ………………………, cu functia de …………………………………, cetatean ……………………………………….., posesor act de identitate/pasaport ……………………., in calitate de vanzator, si
1.2. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) …………………………….., str. ……………………………. nr. ………………. bloc …………., scara ……….., etaj …….., apartament ……., judet/sector …………………………………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………………………, sub nr. …………………… din ……………………………, cod fiscal nr. ……………………… din ………………………….., avand contul nr. ………………………………………., deschis la ……………………………………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului …………………….., reprezentata de ………………………………, cu functia de …………………………………., cetatean ……………………………………….., posesor act de identitate/pasaport …………………………………., in calitate de cumparator,
       au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, in urmatoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie trecerea din proprietatea vanzatorului in proprietatea cumparatorului, dupa ce acesta din urma va plati pretul cuvenit, a ………………… tone/metri cubi/metri liniari/bucati/perechi etc. de ………………… in conditiile INCOTERMS 1990.
2.2. Locul de determinare a cantitatii intregii marfi este …………………, iar modul in care se va efectua aceasta determinare va fi ………………… facut integral/partial. Documentul de atestare a cantitatii va fi …………………, in care obligatoriu se vor mentiona cantitatea (exprimata in unitati de masura specifice marfii), tolerantele de cantitate admise (plus/minus) pe transe de livrare, si pentru intreaga cantitate, precum si obligatia cumparatorului de a plati vanzatorului cantitatea livrata in limitele tolerantelor.
2.3. Parametrii tehnici si de calitate, pentru marfa ce face obiectul prezentului contract, sunt cei mentionati in anexa nr. 1 la prezentul contract.
2.4. Determinarea calitatii marfii se va realiza prin metoda …………………, de catre o comisie de specialitate, din (tara de origine a marfii) ………………………….., formata din ……………….. membri.
       Aparatura necesara, folosita de catre comisie, analizele de laborator (daca este cazul), metodele de colectare a probelor-martor, precum si criteriile de respingere sau admitere a marfii sunt cele specificate in anexa nr. 2 la prezentul contract.
2.5. Comisia va emite un certificat de calitate pentru marfa contractata, care va cuprinde: descrierea completa a marfii, specificatia calitativa, data la care marfa a fost fabricata.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ………………… ani, incepand cu data de ………………… pana la data de ………………… .
3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti.
IV. TERMENE DE LIVRARE
4.1. Vanzatorul se obliga sa expedieze marfa, la adresa indicata de cumparator, la data de ……………, in conformitate cu instructiunile acestuia.
sau
4.1. Vanzatorul se obliga sa expedieze primul lot de marfa, la data de …………………, in conformitate cu instructiunile cumparatorului.
sau
4.1. Termenul de livrare a marfii va fi cuprins intre data de ………………… si data de …………………, dar nu mai tarziu de data de …………………, termen in care sunt incluse conditiile: terminarea si reusita probelor de analiza sau de incercare, deschiderea acreditivului, obtinerea licentei de export/import etc.
4.2. Termenul de livrare a marfii va putea fi decalat in cazul in care intervin evenimente neprevazute.
4.3. Cu acordul scris al ambelor parti contractante, in conditiile prezentului contract, se vor putea efectua si livrari cu anticipatie.
V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Valoarea totala a marfii vandute este de ………………… USD/lei. Pretul, defalcat pe sortimente de produse, este cel mentionat in anexa nr. 3 la prezentul contract.
5.2. Pretul include cheltuielile de transport pana la ………………… .
VI. MODALITATI DE PLATA SI CONDITII
6.1. Plata pretului va fi efectuata de catre cumparator vanzatorului, pe baza de ……………………….., prin ………………… .
       Cumparatorul se obliga sa intreprinda tot ce este necesar si legal pentru a se efectua plata marfii in conformitate cu prevederile prezentului contract.
6.2. Plata se va efectua la data de …………………, in ……………………….. .
6.3. Documentele prin care se vor efectua platile sunt: ……………….. .
VII. AMBALAJUL SI MARCAREA
7.1. Vanzatorul se obliga a asigura un ambalaj corespunzator, care sa protejeze marfa pe tot parcursul transportului, de la expeditie pana la destinatie. Ambalajul nu va incarca costul transportului si va fi adaptat specificului mijloacelor de transport.
7.2. Pentru marfurile, care prin natura lor se livreaza fara ambalaj, vanzatorului ii revine obligatia sa le transporte in mijloace adecvate, pentru a nu le afecta calitatea si cantitatea. Modul de protejare pentru asemenea expeditii este cel descris in anexa nr. 2 la prezentul contract.
7.3. Pentru produsele care necesita ambalaj interior, vanzatorul are obligatia, in cadrul procesului de conditionare, sa asigure un ambalaj usor, estetic si rezistent, utilizabil in procesul de desfacere, prin reteaua de distribuire.
7.4. Vanzatorul se obliga sa transporte marfa in containere.
7.5. Vanzatorul are obligatia sa marcheze ambalajul, in scopul inlesnirii manipularii marfii si publicitatii comerciale.
7.6. Ambalajele vor fi insotite de foi de ambalaj, introduse in continutul lor, din care sa rezulte denumirea si felul produselor.
7.7. Marcajul va fi scris in limba ………………… si va cuprinde:
a)       denumirea marfii;
b)       data fabricatiei;
c)       greutatea bruto-neto;
d)       locul fabricatiei;
e)       alte elemente convenite de parti, functie de specificul marfii.
VIII. CONDITII DE LIVRARE
8.1. Marfa va fi livrata conform conditiei INCOTERMS 1990 (denumirea regulii INCOTERMS) ……………………………………….
8.2. Vanzatorul va comunica cumparatorului termenul prealabil al sosirii marfii la granita, precum si:
           greutatea neta totala a marfii;
           destinatarul
           numele si adresa expeditorului.
8.3. Cumparatorul, in termen de 24 de ore de la sosirea marfii, va asigura descarcarea acesteia si tot ce implica prezentul contract.
IX. GARANTII
9.1. Vanzatorul are obligatia de a elibera un certificat de calitate sau un buletin de analiza pentru marfa. Abaterile de la prevederile acestor documente il obliga pe vanzator sa faca inlocuirile sau remedierile ce se impun sau sa acorde reduceri de pret ori sa aiba dreptul la majorari de pret pentru o calitate superioara celei stipulate in contract.
9.2. Pentru produsele ce vor fi utilizate imediat dupa livrare, vanzatorul stabileste un singur termen de garantie. Termenul de garantie incepe sa curga de la data de ………………………… pana la data de ……………………………………………………………………. . Garantia poate fi prelungita in urmatoarele conditii: …………………………………………………………. si inceteaza: ……………………………………….. .
9.3. Pentru produsele ce nu vor fi utilizate imediat dupa livrare, se convin doua termene de garantie: unul de fabricatie a produsului, incepand cu data de …………………, iar altul cu incepere de la data de …………………, data livrarii – termen impus pentru evitarea degradarii produsului printr-o depozitare indelungata.
9.4. Pentru produsele ce impun termen de garantie, vanzatorul va indica:
a)       inceperea termenului de garantie si durata lui;
b)       cazurile de incetare sau prelungire a termenului de garantie;
c)       data inceperii si terminarii livrarilor;
d)       documente de atestare a calitatii marfii.
9.5. Inauntrul termenului de garantie vanzatorul se obliga sa acorde asistenta tehnica pentru marfa livrata si furnizarea de piese de inlocuire, aceste operatiuni facandu-se gratuit.
9.6. Vanzatorul este raspunzator de viciile ascunse si de viciile aparente, privind calitatea marfii pe care acesta o livreaza cumparatorului.
X. CONTROLUL SI RECEPTIA MARFII
10.1. Vanzatorul este obligat sa predea marfa la locul stipulat in contract si sa transfere cumparatorului proprietatea asupra produselor, dupa incasarea pretului stabilit.
10.2. Cumparatorul se obliga sa preia marfa dupa ce a fost efectuata receptia ei cantitativa si calitativa. La finalul receptiei se va incheia un proces-verbal de receptie, semnat de participantii la operatiunea respectiva.
10.3. In cazul in care rezultatele receptiei finale nu permit preluarea marfii de catre cumparator, acesta este obligat sa depoziteze marfa in conditii normale de pastrare si conservare, fiind raspunzator de custodia ei, pe contul si cheltuielile vanzatorului.
10.4. Receptia marfii va fi facuta la …………………, de catre …………………. .
       Imputernicitul din partea cumparatorului este obligat sa comunice vanzatorului, in timp rezonabil, orice defectiune sau neregula descoperita in timpul controlului. In caz contrar, neinformarea vanzatorului il lipseste pe cumparator de drepturile ce-i revin.
10.5. In cazul in care cumparatorul hotaraste sa refuze marfa, acesta trebuie sa actioneze in timp util si decis, prin notificarea vanzatorului si sa ceara instructiuni, pentru ca vanzatorul sa poata lua masurile necesare pentru limitarea pierderilor.
10.6. Daca livrarea marfii se va efectua esalonat, pentru fiecare livrare in parte, vanzatorul si cumparatorul vor incheia acte aditionale separate, iar defectiunile constatate la un lot de marfa nu vor afecta continuitatea livrarii celorlalte loturi.
10.7. Respingerea marfii nu echivaleaza cu rezilierea sau cu rezolutiunea contractului.
10.8. Riscurile ce decurg din respingerea marfii de catre cumparator revin vanzatorului.
XI. MODUL DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI:
11.1. Transportul se va efectua ………………………………………………………………………………………………
sau
11.1. Transportul*) se va efectua combinat, astfel: …………………… .
XII. RECLAMATII
12.1. Cumparatorul are dreptul sa reclame, abaterile cantitative sau calitative si defectiuni ale produselor, determinate de vicii ascunse sau alte cauze generate din neglijenta vanzatorului.
12.2. Reclamatiile vor fi facute in termen de ………………… luni/ani de la preluarea marfii de catre cumparator de la vanzator, in scris, si vor cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele:
           obiectul reclamatiei;
           termenul in care au fost formulate;
           dovezile abaterilor reclamate;
           metoda de verificare ce trebuie folosita;
           cauzele care au determinat defectele reclamate;
           necesitatea pastrarii marfii reclamate in depozit, pe un termen contractual determinat;
           modul de stingere a reclamatiilor (prin inlocuire, reparare, acordare de bonificatii) .
12.3. Defectiunile constatate in urma transportului defectuos se vor regasi in reclamatii facute de cumparator carausului, cu instiintarea vanzatorului.
XIII. INVALIDAREA PARTIALA
13.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
13.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
XIV. CESIUNEA CONTRACTULUI
14.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.
14.2. Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de …………….. zile de la data cand cedentul i-a cerut acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a consimtit cesiunea contractului.
XV. FORTA MAJORA
15.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
15.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
15.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
XVI. CLAUZA PENALA
16.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune interese in valoare de …………………………….., astfel: …………….. .
XVII. NOTIFICARI
17.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
17.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
17.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
17.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XVIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
18.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, conform regulamentului sau.
XIX. INCETAREA CONTRACTULUI
19.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
           nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………….., din prezentul contract;
           este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
           cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
           isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
       in termen de …….. zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
19.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
19.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
19.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
XX. CLAUZE FINALE
20.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
20.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
20.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
20.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………. exemplare, din care ………………. astazi …………….., data semnarii lui.
VANZATOR
CUMPARATOR
______________
                        *) Modul de efectuare a transportului este in functie de specificul produselor ce trebuie transportate. Astfel, vor fi stipulate in contract: caile de transport, mijloacele de transport, necesitatea adaptarii ambalajelor exterioare sau containerelor cu specificul mijloacelor de transport, tranzitorii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships