DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul …………….. (numele si prenumele reclamantului, reclamantei sau reclamantilor), domiciliat in ………………. (localitatea in care domiciliaza reclamantul) judetul …………, str. …………….., nr. …. etajul …. apart. …… in calitate de ……………… (calitatea reclamantului, numai atunci cand nu sta in judecata in nume propriu – mandatar, tutore etc. In acest caz el este obligat sa depuna, odata cu actiunea, copii legalizate de pe inscrisul doveditor al calitatii sale), chem in judecata si personal la interogatoriu (mentiunea “si personal la interogatoriu” nu va fi inserata in actiune decat daca reclamantul intelege si poate sa se serveasca de acest mijloc de proba. Daca paratul chemat la interogatoriu este o persoana juridica, reclamantul trebuie sa depuna in scris, odata cu actiunea, interogatoriul pe care intelege sa i-l ia), pe ……………….. (numele si prenumele paratului, paratei sau paratilor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……………. str. ……………. nr. …. etajul …. apart. ….. in calitate de …………….. (calitatea paratului numai atunci cand nu sta in judecata in nume propriu – mandatar, tutore etc.), pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa ………………………………….. …………………………………………………………………… …………….. (obiectul actiunii: obligarea la plata unei sume de bani, restituirea unor bunuri, anularea unui act juridic, rezilierea unui contract, desfacerea casatoriei etc. Cand obiectul cererii este in legatura cu un bun nemiscator se va arata situatia exacta a acestuia: comuna, judetul, strada, numarul, – iar in lipsa, vecinatatile: etajul si apartamentul; daca nemiscatorul este inscris in cartea funciara se vor indica numarul de carte funciara si numarul topografic), si sa-l obligati sa-mi plateasca cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
   Apreciez obiectul cererii mele la valoarea de ………………… (valoarea obiectului actiunii dupa pretuirea reclamantului, daca pretuirea este posibila) lei.
   Motivele actiunii sunt urmatoarele:
   In fapt, paratul …………………………………………. (se arata motivele de fapt care intemeiaza cererea).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. ………. din …….
   In dovedirea actiunii inteleg sa folosesc urmatoarele probe: …………… ………………………………… (aratarea dovezilor pe care se sprijina cererea de chemare in judecata. Cand aceasta contine mai multe capete de cerere, se vor arata dovezile pentru fiecare din aceste capete).
   Martorii propusi spre a fi audiati sunt urmatorii:
   1. ………………………. (numele si prenumele martorului sau a martorei), domiciliat in localitatea ……………., judetul …………., str. …………., nr. ….., etajul …., apart. …..,
   2. ……………………, domiciliat in localitatea …………… judetul …………., str. ……………., nr. …., etajul ….. apart. ……
   Depun prezenta cerere si copii certificate de pe actele mentionate mai sus (aceasta mentiune nu se va face decat daca se cere dovada cu acte) si pe care inteleg sa le folosesc ca probe, in ……… exemplare, dintre care unul urmeaza a fi comunicat paratului paratilor, (cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii certificate de reclamant, cati parati sunt si cate o copie de pe fiecare inscris pentru instanta).
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships