DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul………………., (numele si prenumele intervenientului) domiciliat in …………….. (localitatea in care domiciliaza intervenientul), judetul ……….., str. ……….., nr. ….. etajul ….. apart. …. fac cerere de interventie in interes (se va completa, dupa caz, cu: “in interes propriu”, “in interesul reclamantului” sau “in interesul paratului”), in actiunea care formeaza obiectul dosarului nr. ………. al acestui tribunal si prin care reclamantul …………… (numele si prenumele reclamantului din actiunea principala), domiciliat in localitatea ……………, judetul ……………, str. …………, nr. ….., etajul ….. apart. …. a chemat in judecata pe paratul ………………… (numele si prenumele paratului), domiciliat in localitatea …………., judetul ………., str. …………., nr. …. etajul ….., apart. ….., cerand ca …………… …………………………… (se va mentiona obiectul actiunii principale).
   Prin prezenta cerere solicit ca prin hotararea ce veti pronunta sa: ……… ………………………………………………………….. (obiectul cererii de interventie). Apreciez obiectul interventiei la suma de …………. lei (pretuirea se va face numai daca obiectul este susceptibil de pretuire).
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, ………………………………………………………… ……………… (se va expune situatia de fapt care justifica cererea de interventie).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. ……… (textul de drept material pe care se intemeiaza dreptul intervenientului) si ale art. 49 si urmatorul, Cod procedura civila.
   Inteleg sa ma folosesc de urmatoarele probe: …………………………. …………. (indicarea mijloacelor de proba; in cazul in care se solicita si probe cu martori se vor trece numele, prenumele si adresele acestora).
   Depun prezenta cerere, precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate (aceasta mentiune se va trece numai daca s-a cerut proba cu acte), in trei exemplare, dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate reclamantului si paratului.
 Semnatura intervenientului,
 ………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships