DOMNULE PRESEDINTE
   Subsemnatul ……………………. (numele si prenumele reclamantului) domiciliat in localitatea ………….. judetul ………… str. ……….., nr. ……., etajul ……. apart. ……., va rog sa dispuneti infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului meu …………………….. (numele si prenumele debitorului), domiciliat in localitatea …………… judetul …………., str. ……….., nr. ……, etajul ……., apart. ……
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, debitorul imi datoreaza suma de lei ……….., ca urmare a cauzei creantei creditorului, asa cum rezulta din …………….. Pentru realizarea creantei mele am introdus actiune la acest tribunal impotriva debitorului.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 594 Codul de procedura civila.
   Anexez la prezenta cerere copie legalizata de pe actiunea intentata paratului si copie de pe actul constatator al creantei mele (in cazul in care creanta nu este constatata prin act scris, va lipsi aceasta mentiune; se va mentiona in schimb depunerea recipisei de consemnare a cautiunii).
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships