a) Cercetarea-dezvoltarea:
Grupeazã un ansamblu de activitãţi:
1. activitatea de planificare – se referã la elaborarea planurilor anuale şi de perspectivã, întocmirea planului de investiţii şi dezvoltare (expansiune);
2. activitatea de cercetare – presupune elaborarea studiilor şi asigurarea documentaţilor pentru modernizarea utilajelor, echipamentelor, tehnologiilor şi extinderea capacitãţilor de producţie;
3. activitatea de organizare – proiectarea sistemului organizatoric al firmei, sistemului organizaţional şi întocmirea ROF-ului (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare) şi a fişelor de post;
4. activitatea de investiţii – asigurarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea investiţiilor, programarea activitãţilor pentru realizarea în timp optim a obiectivelor de producţie.

b) Producţia:
Reprezintã ansamblul de activitãţi referitoare la firmele care fac export-import şi au şi o producţie proprie. Principalele activitãţi sunt:
1. pregãtirea organizatoricã a producţiei pe faze ale procesului tehnologic şi pe categorii de produse şi servicii;
2. elaborarea normelor de consum pentru diferitele materii prime;
3. asigurarea funcţionãrii folosirii raţionale şi întreţinerii echipamentelor şi utilajelor;
4. aplicarea normelor de protecţie a muncii;
5. controlul calitativ al producţiei.

c) Funcţiunea comercialã:
Cuprinde 3 mari grupe de activitãţi:
1. Aprovizionarea:
Cuprinde:
– determinarea necesarului de aprovizionare în volum şi structurã;
– încheierea contractelor economice cu furnizorii;
– stabilirea necesarului de mijloace de transport şi încheierea contractelor economice cu întreprinderile specializate;
– normarea şi gestionarea stocurilor;
– receptarea, pãstrarea şi depozitarea mãrfurilor.
2. Desfacerea:
Cuprinde:
– asigurarea portofoliului de contracte la intern şi la extern;
– asigurarea livrãrii la termen a mãrfurilor contractate;
– organizarea vânzãrii mãrfurilor şi serviciilor.
3. Activitãţile de marketing:
Cuprind:
– cercetarea cererii de consum actuale şi potenţiale;
– reclama comercialã şi promovarea vânzãrilor;
– testarea unor noi produse şi servicii în rândul consumatorilor;
– alegerea formelor corespunzãtoare de distribuţie;
– determinarea locului de amplasare a dimensiunilor şi profilului unitãţilor de desfacere.

d) Funcţiunea financiar-contabilã:
Include 2 grupe de activitãţi:
1. activitatea financiarã;
2. activitatea contabilã.
1. Activitatea financiarã cuprinde:
– asigurarea (obţinerea) şi folosirea raţionalã a fondurilor bãneşti;
– repartizarea rezultatelor financiare obţinute.
2. Activitatea contabilã cuprinde:
– înregistrarea şi evidenţierea în volum şi structurã a tuturor mijloacelor financiare şi bãneşti ale firmei;
– înregistrarea şi evidenţierea mişcãrii tuturor mijloacelor financiare şi bãneşti ale firmei.

e) Funcţiunea de personal:
Cuprinde activitãţi privind:
– recrutarea, selecţionarea, încadrarea şi integrarea;
– pregãtirea şi perfecţionarea ;
– salarizarea;
– promovarea şi utilizarea resurselor umane;
– motivarea personalului;
– managementul conflictelor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships