Cheltuielile pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investiţii publice care se prezintă ca anexă la  bugetul fiecărui ordonator principal de credite. Ordonatorii principali de credite trebuie să prezinte anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională, această clasificaţie grupează cheltuielile după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective.
Ordonatorii principali de credite trebuie să transmită pentru fiecare obiectiv de investiţii inclus în programul de investiţii informaţii financiare şi nefinanciare.
Informaţiile financiare includ:
q         valoarea totală a proiectului,
q         creditele de angajament,
q         creditele bugetare,
q         graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie,
q         analiza cost- beneficiu
q         costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune.
Informaţiile nefinanciare trebuie să includă: strategia în domeniul investiţiilor, descrierea proiectului, stadiul fizic al obiectivelor.
Min. Finanţelor Publice este împuternicit să stabilească conţinutul, forma, şi informaţiile referitoare la programele de investiţii necesare în procesul de elaborare a bugetului. Acesta stabileşte prin norme metodologice criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice. Min. Finanţelor trebuie să analizeze programul de investiţii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecţie şi prioritizare şi a eşalonării creditelor bugetare în funcţie de durata de execuţie a obiectivelor. Min. Finanţelor coordonează monitorizarea întregului program de investiţii, scop în care trebuie să solicite ordonatorilor principali de credite toate informaţiile necesare.
Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea  fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv.
Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii.
Aprobarea bugetului de stat –etapele sunt:
1.                                          examinarea proiectului legii şi a raportului Guvernului de către comisiile permanente ale fiecărei Camere,
2.                                          avizele comisiilor permanente, inclusiv al celei juridice se transmit comisiei permanente de buget –finanţe, bănci, împreună cu eventualele amendamente formulate,
3.                                          comisiile de buget –finanţe ale celor două Camere reunite întocmesc un raport comun asupra proiectului de lege care cuprinde toate amendamentele celorlalte comisii şi formulează propuneri cu privire la adoptarea sau respingerea proiectului de lege care se transmit plenului,
4.                                          dezbaterea generală a proiectului legii în plenul celor două Camere,
5.                                          dezbaterea pe articole a proiectului legii,
6.                                          adoptarea legii de aprobarea a bugetului de stat pe baza votului de ansamblu, care poate fi deschis sau secret.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships