APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Principalii indicatori macroec.sunt: 1.PNB 5.VN
2.PIB 6.VP
3.PNN 7.VPD
4.PIN 8.VND
toţi sunt reflectaţi în SCN.
PNB-reflectă valoarea de piaţa totală a mărfurilor şi serviciilor finale produse în economie într-o anumită perioadă de timp de regulă in timpul unui an cu aplicarea factorilor de producţie aflaţi în proprietatea rezidenţilor ţării date. Principiile de bază aplicate la calcularea PNB:
1)în PNB se include valoarea de piaţă a marfurilor şi serviciilor care include si impozitele indirecte(TVA, accizele),
2)in PNB se include valoarea mărfurilor care se procura pentru consumul final
3)in PNB se include valoarea marfurilor şi serviciilor produse in perioada pentru care se evoluiaza PNB,
4)in PNB se include valoarea mărfurilor şi serviciilor produse cu aplicarea factorilor de producţie care aparţin cetăţenilor ţării date inclusiv şi pe teritoriu altor ţări.
Primele 3 principii ramân în vigoare şi în cazul evaluarii PIB-ului. Acesta exprimă valoarea de piaţă totală a marfurilor şi serviciilor finale produse pe teritoriu ţării date într-o anumită perioadă de timp de regulă un an, indiferent de apartenenţa factorilor de producţie a rezidenţilor sau a nerezidenţilor.
Corelaţia dintre cei 2 indicatori poate fi reprezentată astfel:
PNB= PIB+ veniturile rezidenţilor primite de peste hotare- veniturile nerezidenţilor primite pe teritoriul ţării.
Diferenţa dintre ultimii 2 indicatori reprezintă veniturile nete ale factorilor de producţie primite de peste hotare.
Pentru evaluarea PNB şi PIB-ului pot fi aplicate urmatoarele metode de calcul:
1) metoda cheltuielilor;
2) metoda valorii adaugate;
3) metoda veniturilor.
1.Metoda cheltuielilor prevede evaluarea PNB-ului prin insumarea cheltuielilor tuturor agentilor economici care consumă (menajele, firmele, guvernul şi restul lumii). Practic in acest caz este vorba de cererea agregată
PNB sau Y= C+I+G+Xn
C- cheltuieli pentru consum care includ cheltuielile menajelor, diferite procurări de mărfuri de utilizare îndelungată şi nu se includ cheltuielile ce ţin de construcţia spaţiului locativ.
I- investiţiile brute, includ urmatoarele componente:
a) cheltuielile firmelor ce ţin de construcţia noilor încăperi de producţie şi procurarea utilajului.
b) investiţiile in construcţia locativă
c) investiţiile in stocuri.
Investiţiile brute pot fi calculate ca:
IB =INete+A
Noţiunea de investiţii în macroec. nu include procurarea hîrtiilor de valoare, în aşa caz nu are loc crearea de active noi ci doar o distribuire a celor existente, o trecere de la un proprietar la altul.
G- achiziţiile givernamentale de mărfuri şi servicii pentru construcţia şi intreţinerea şcolilor şi spitalelor, armatei, administraţiei publice centrale, drumurile publice.
In cheltuielile guvernamentale nu se includ plăţile de transfer (pensiile, îndemnizaţiile).
Xn- exportul net de mărfuri şi servicii, se determină ca o diferenţă dintre export şi import
Xn= Exp – Imp
2) Metoda valorii adaugate
Prevede evaluarea PNB sau PIB prin însumarea valorilor adăugate la fiecare etapa a procesului de fabricare a produsului final, valoarea adăugată şi determinată ca diferenţa dintre valoarea produsului fabricat de firmă şi plăţile către alte firme şi procurarea produselor intermediare(combustibil, materii prime etc.).
3)Metoda veniturilor
Prevede însumarea tuturor veniturilor, factorilor de productie si a 2 componente ce nu constituie veniturile, amortizarea şi impozitele indirecte nete.
IIN-inpozitul indirect net se determina ca diferenta subventii si impozite indirecte.
IIN=Subven-II
PNBVenit=Venitul factorilor de productie+Amortizarea+IIN
In PNBVenit se include urmatoarele venituri ale factorilor de producţie:
a. salariile
b. venitul din rentă (din drepturile de autor,din proprietate asupra unor brevete)
c. profitul intreprinderii care include: dividendele, plăţite acţionarilor, profitul nerepartizat ca sursă de majorare a capitalului
d. procentul net ce se determină ca diferenţa dintre %-ul achitat de firme altor sectoare ale economiei şi %-ul primit de firme de la alte sectoare ale economiei. Din %-ul net se exclude achitarea %-lui aferente datoriei de stat.
Alegerea variantei de calculare a PNB sau PIB depinde de baza informaţională în ţara respectivă.
Alţi indicatori macroeconomici ai produsului şi venitului
Produsul national net PNN=PNB-A
Venitul national VN=PNN-IIN
Pentru a determina venitul personal se exclude veniturile obtinute de intreprinderi şi se adaugă plăţile de transfer către populaţie precum şi veniturile personale primite sub forma de procente inclusiv cele aferente datoriei de stat.
VP=VN-CAS(profitul nerepartizat, impozitul pe venit a intreprinderii)+transferul guvernamental, transferul de afaceri+venituri personale sub frorma de %
Venitul personal disponibil(VPD) este o parte a venitului personal menită achitarii sau economisită.
VPD=VP-Impozitul venitului personal-Alte plaţi
In funcţie de direcţiile de utilizare în componenţa VPD se includ:
Cheltuielile pentru consum şi economiile particulare
VPD=C+Sp
Venitul naţional disponibil(VND)
VND=PNB+Transferurile nete primite de peste hotare .

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]